`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID
Minister-president Mark Rutte | Ministerie van Algemene Zaken

Home » Regering » Ministeries is een nieuwe webpagina

Donderdag 26 november 2020


Ministeries

Ministeries die verantwoordelijk zijn, cabinet for the blind example. En maatregelen die regeringen kunnen gebruiken om vrije software te promoten. En waarom het hun plicht is om dat te doen. (-- Richard Stallman).


Onderstaande tekst is vertaald vanuit het Engels(Origineel) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus

Dit artikel suggereert beleid voor een sterke en stevige poging om vrije software binnen de staat te promoten en om de rest van het land naar softwarevrijheid te leiden.


De missie van de staat is om de samenleving te organiseren voor de vrijheid en het welzijn van de mensen. Een aspect van deze missie, op computergebied, is gebruikers aanmoedigen om vrije software te adopteren: software die de vrijheid van de gebruikers respecteert. (Free software, free as in freedom). Een propriëtair (niet-vrij/non-free) programma vertrappelt de vrijheid van degenen die het gebruiken; het is een sociaal probleem dat de staat zou moeten proberen uit te roeien.


De staat moet bij zijn eigen computergebruik aandringen op vrije software (free en open-source software) in het belang van zijn computersoevereiniteit (de controle van de staat over zijn eigen computergebruik). Alle gebruikers verdienen controle over hun computergebruik, maar de staat heeft de verantwoordelijkheid jegens de mensen om controle te houden over de computers die het namens hen doet. De meeste overheidsactiviteiten zijn nu afhankelijk van computers, en haar controle over die activiteiten hangt af van haar controle over die computers. Het verliezen van deze controle bij een bureau (an agency) wiens missie van cruciaal belang is (critical), ondermijnt de nationale veiligheid (or national security).

Overheidsinstanties overstappen op vrije software kan ook secundaire voordelen opleveren, zoals geld besparen en lokale softwareondersteunende bedrijven aanmoedigen.

In deze tekst verwijst 'staatsentiteiten' naar alle bestuursniveaus, en betekent het openbare instanties, waaronder scholen, publiek-private partnerschappen, grotendeels door de staat gefinancierde activiteiten zoals charter schools en 'private' bedrijven die door de staat worden gecontroleerd of die zijn opgericht met speciale privileges of functies door de staat.


Opleiding / Education

Het belangrijkste beleid betreft onderwijs, aangezien dat de toekomst van het land bepaalt:

 • Geef alleen vrije software aan / Teach only free software 
  Educatieve activiteiten, of in ieder geval die van staatsentiteiten, mogen alleen vrije software onderwijzen (dus mogen ze studenten er nooit toe brengen een niet-vrij programma te gebruiken), en moeten de maatschappelijke redenen aanleren om aan te dringen op vrije software. Het onderwijzen van een niet-vrij programma is het onderwijzen van afhankelijkheid, wat in strijd is met de missie van de school.


De Staat en het Publiek / The State and the Public

Ook cruciaal zijn staatsbeleid dat van invloed is op de software die individuen en organisaties gebruiken:

 • Nooit niet-vrije programma's nodig / Never require non-free programs
  Wetten en praktijken in de publieke sector moeten worden veranderd, zodat ze nooit individuen of organisaties verplichten of onder druk zetten om een ​​niet-vrij programma te gebruiken. Ze moeten ook communicatie- en publicatiepraktijken ontmoedigen die dergelijke gevolgen met zich meebrengen (inclusief beheer van digitale beperkingen).
 • Distribueer alleen vrije software / Distribute only free software
  Telkens wanneer een overheidsentiteit software aan het publiek distribueert, inclusief programma's die zijn opgenomen in of gespecificeerd door zijn webpagina's, moet deze worden gedistribueerd als vrije software en moet deze kunnen draaien op een platform dat uitsluitend vrije software bevat.
 • Staatswebsites / State web sites
  Websites en netwerkdiensten van staatsentiteiten moeten zo worden ontworpen dat gebruikers ze zonder nadeel kunnen gebruiken door middel van: uitsluitend vrije software.
 • Vrije formaten en protocollen / Free formats and protocols 
  Staatsentiteiten mogen alleen bestandsformaten en communicatieprotocollen gebruiken die goed worden ondersteund door vrije software, bij voorkeur met gepubliceerde specificaties. (We noemen dit niet in termen van "standaarden", omdat dit zowel op niet-gestandaardiseerde als op gestandaardiseerde interfaces van toepassing zou moeten zijn.) Ze mogen bijvoorbeeld geen audio- of video-opnamen verspreiden in formaten die Flash- of niet-vrije codecs vereisen, en openbare bibliotheken moeten hun werken niet verspreiden met Digital Restrictions Management.

  Om het beleid van het verspreiden van publicaties en werken in formaten die de vrijheid respecteren te ondersteunen, moet de staat erop staan ​​dat alle rapporten die ervoor worden ontwikkeld, worden afgeleverd in formaten die de vrijheid respecteren.
 • Maak computers los van licenties / Untie computers from licenses
  Voor de verkoop van computers is de aanschaf van een eigen softwarelicentie niet vereist. De verkoper zou wettelijk verplicht moeten zijn om de koper de mogelijkheid te bieden de computer te kopen zonder de propriëtaire software en zonder de licentievergoeding te betalen. Sale of computers must not require purchase of a proprietary software license.

  De opgelegde betaling is een secundaire fout en mag ons niet afleiden van de wezenlijke onrechtvaardigheid van propriëtaire software, het verlies van vrijheid als gevolg van het gebruik ervan. Niettemin geeft het misbruik van het dwingen van gebruikers om ervoor te betalen bepaalde propriëtaire softwareontwikkelaars een extra oneerlijk voordeel dat de vrijheid van de gebruikers schaadt. Het is gepast dat de staat dit misbruik voorkomt.


Computationele soevereiniteit / Computational Sovereignty

Verschillende beleidsmaatregelen zijn van invloed op de computationele soevereiniteit van de staat. Staatsentiteiten moeten de controle over hun computergebruik behouden en de controle niet aan particuliere handen overdragen. Deze punten zijn van toepassing op alle computers, inclusief smartphones.

 • Migreren naar vrije software / Migrate to free software
  Overheidsinstanties moeten migreren naar vrije software en mogen geen niet-vrije software installeren of blijven gebruiken, behalve onder een tijdelijke uitzondering. Slechts één instantie zou de bevoegdheid moeten hebben om deze tijdelijke uitzonderingen toe te staan, en alleen als er dwingende redenen voor zijn. Het doel van dit bureau zou moeten zijn om het aantal uitzonderingen tot nul terug te brengen.
 • Ontwikkel vrije IT-oplossingen / Develop free IT solutions
  Wanneer een overheidsentiteit betaalt voor de ontwikkeling van een computeroplossing, moet het contract vereisen dat deze wordt geleverd als vrije software en dat deze zo is ontworpen dat men deze zowel kan draaien als ontwikkelen in een 100% vrije omgeving. Alle contracten moeten dit vereisen, zodat als de ontwikkelaar niet aan deze vereisten voldoet, het werk niet kan worden betaald.
 • Kies computers voor vrije software / Choose computers for free software
  Wanneer een overheidsentiteit computers koopt of least, moet het een keuze maken uit de modellen die in hun klasse het dichtst in de buurt komen om te kunnen draaien zonder enige propriëtaire software. De staat moet voor elke klasse computers een lijst bijhouden van de modellen die op basis van dit criterium zijn geautoriseerd. Modellen die zowel voor het publiek als voor de staat beschikbaar zijn, verdienen de voorkeur boven modellen die alleen voor de staat beschikbaar zijn.
 • Onderhandel met fabrikanten / Negotiate with manufactures
  De staat moet actief onderhandelen met fabrikanten om de beschikbaarheid op de markt (voor de staat en het publiek) van geschikte hardwareproducten te bewerkstelligen, in alle relevante productgebieden, die geen propriëtaire software vereisen.
 • Verenig je met andere staten / Unite with other states
  De staat zou andere staten moeten uitnodigen om gezamenlijk met fabrikanten te onderhandelen over geschikte hardwareproducten. Samen krijgen ze meer slagkracht.


Computationele soevereiniteit II / Computational Sovereignty II

 

De computationele soevereiniteit (en veiligheid) van de staat omvat controle over de computers die het werk van de staat doen. Dit vereist het vermijden van service als vervanger van software, tenzij de service wordt beheerd door een overheidsinstantie onder dezelfde tak van de overheid, evenals andere praktijken die de controle van de staat over de computeractiviteiten verminderen. 

 

Daarom,

 

 • De staat moet zijn computers controleren / State must control its computers
  Elke computer die de staat gebruikt, moet eigendom zijn van of gehuurd zijn door dezelfde overheidstak die er gebruik van maakt, en die tak mag niet aan buitenstaanders het recht afstaan om te beslissen wie fysieke toegang heeft tot de computer, wie onderhoud kan doen (hardware of software). ) erop, of welke software erin moet worden geïnstalleerd. Als de computer niet draagbaar is, moet deze zich tijdens het gebruik in een fysieke ruimte bevinden waarvan de staat de bewoner is (als eigenaar of als huurder).

 

Invloed ontwikkeling / Influence Development

Het staatsbeleid is van invloed op vrije en niet-vrije softwareontwikkeling:
 • Moedig vrij aan / Encourage free (free as in freedom)
  De staat moet ontwikkelaars aanmoedigen om vrije software te maken of te verbeteren en deze beschikbaar te maken voor het publiek, bijv. door belastingvoordelen en andere financiële prikkels. Omgekeerd mogen dergelijke prikkels niet worden verleend voor de ontwikkeling, distributie of het gebruik van niet-vrije software.
 • Moedig niet-vrij aan / Don't encourage nonfree
  In het bijzonder mogen ontwikkelaars van propriëtaire software geen kopieën aan scholen "doneren" en een belastingaftrek vorderen voor de nominale waarde van de software. Eigen software (proprietary closed source software) is niet legitiem op een school.

 

E-afval / E-waste
Vrijheid (freedom) mag geen (electronic) e-waste betekenen:
 • Vervangbare software / Replaceable software

  Veel moderne computers zijn zo ontworpen dat het onmogelijk is om hun voorgeladen software (preloaded software) te vervangen door vrije software/free software. Dus de enige manier om ze te bevrijden, is door ze weg te gooien. Deze praktijk is schadelijk voor de samenleving.


  Daarom moet het illegaal zijn, of in ieder geval aanzienlijk ontmoedigd door zware belastingen, om een ​​nieuwe computer (dat wil zeggen, geen tweedehands) of computergebaseerd product in grote hoeveelheden te verkopen, importeren of distribueren waarvoor geheimhouding over hardware-interfaces of opzettelijke beperkingen voorkomen dat gebruikers vervangende software ontwikkelen, installeren en gebruiken voor alle geïnstalleerde software die de fabrikant (manufacture) zou kunnen upgraden. Dit zou in het bijzonder van toepassing zijn op elk apparaat of device waarop "jailbreaking" nodig is om een ​​ander besturingssysteem of OS te installeren, of waarbij de interfaces voor sommige randapparatuur geheim zijn.

 

Technologische neutraliteit / Technological neutrality

Met de maatregelen in dit artikel kan de staat de controle over zijn computergebruik terugkrijgen en de burgers, bedrijven en organisaties van het land naar controle over hun computergebruik leiden. Sommigen maken echter bezwaar omdat dit in strijd zou zijn met het "principe" van technologische neutraliteit.

Het idee van technologische neutraliteit is dat de staat geen willekeurige voorkeuren mag opleggen aan technische keuzes. Of dat een geldig principe is, valt te betwisten, maar het is in ieder geval beperkt tot kwesties die louter technisch zijn. De maatregelen die hier worden bepleit, hebben betrekking op kwesties van ethisch, sociaal en politiek belang, en vallen dus buiten het bereik van technologische neutraliteit. Alleen degenen die een land willen onderwerpen, zouden suggereren dat zijn regering "neutraal" is over zijn soevereiniteit of de vrijheid van zijn burgers.What links hereZie ookHome » Regering » Ministeries is een nieuwe webpaginaVerantwoordelijkMinisteries


 

De online fabeltjesfuik | Zondag met Lubach (S12)

vrpo zondag met lubach op 18 oktober 2020: Het wantrouwen richting de overheid en media groeit. En dat komt deels omdat op sociale media een heel circuit aan mensen langzaamaan een eigen parallelle werkelijkheid in wordt gezogen. En hoe langer mensen in die fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze zelf nog niet hadden.

 

BEËINDIGING: Het nieuwe kabinet Rutte III is door de koning beëdigd

26 oktober 2017 door NOS: Op paleis Noordeinde heeft koning Willem-Alexander de ministers en staatssecretarissen van het derde kabinet Rutte beëdigd. Kort daarvoor verleende de koning de vertrekkende bewindslieden ontslag. De enige die niet is ontslagen en ook niet hoefde te worden beëdigd is premier Rutte: die is en blijft minister-president. Het was voor het eerst dat Willem-Alexander een heel kabinet beëdigde.

In het nieuwe kabinet zitten zes ministers van de VVD, vier van het CDA en van D66 en twee van de ChristenUnie. VVD'er Rutte is net als de afgelopen zeven jaar premier. Er komen drie vicepremiers: De Jonge (CDA), Ollongren (D66) en Schouten (ChristenUnie). Er zijn vier ministers zonder portefeuille: zij hebben niet de leiding over een departement.

De VVD levert drie staatssecretarissen, CDA en D66 ieder twee en de ChristenUnie één.

lees ook → Dit zijn de 24 mannen en vrouwen van Rutte III | NOS | Politiek - 26 oktober 2017
Home » Regering » Ministeries is een nieuwe webpagina

 
Map
Info