`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/20 · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Aspecten van Licenties

Hoofdstuk 9. Juridische Zaken: Licenties, Auteursrechten (Copyrights), Trademarks (Handelsmerken) en Patenten

Open Source Software Produceren ✏️ WIKI

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/

Terminology » Aspects of Licenses » The GPL and License Compatibility » Choosing a License » The GNU General Public License » The "or any later version" Option: Future-Proofing the GPL » The GNU Affero GPL: A Version of the GNU GPL for Server-Side Code » The Copyright Holder Is Special, Even In Copyleft Licenses » Is the GPL Free or Not Free? » Contributor Agreements » Doing Nothing » Contributor License Agreements » Developer Certificates of Origin (DCO): A Simpler Style of CLA » Proprietary Relicensing » Problems with Proprietary Relicensing » Trademarks » Case study: Mozilla Firefox, the Debian Project, and Iceweasel » Case study: The GNOME Logo and the Fish Pedicure Shop » Patents » Further Resources

Deze webpagina is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Hoewel er veel verschillende vrije software licenties beschikbaar zijn, zeggen ze in de belangrijke opzichten allemaal hetzelfde: dat iedereen de code kan wijzigen, dat iedereen deze kan herdistribueren, zowel in originele als in gewijzigde vorm, en dat de auteursrecht houders (the copyright holders) en auteurs (authors) geen garanties (no warranties) geven. whatsoever (het vermijden van aansprakelijkheid/liability is vooral belangrijk aangezien mensen gewijzigde versies/modified versions kunnen draaien zonder het te weten). De verschillen tussen licenties komen neer op enkele vaak terugkerende problemen:


compatibiliteit met propriëtaire licenties
Met de permissieve (niet-copyleft) vrije licenties kan de gedekte code (the covered code) worden gebruikt in propriëtaire programma's. Dit heeft geen invloed op de licentievoorwaarden (licensing terms) van het propriëtaire programma: het is nog steeds even gepatenteerd (proprietary) als altijd, het bevat toevallig code van een niet-propriëtaire bron (source). De Apache licentie, X Consortium license, BSD-style licentie, en de MIT-style licentie zijn allemaal voorbeelden van propriëtaire-compatibele licenties.

compatibiliteit met andere soorten vrije licenties
De meeste van de veelgebruikte permissieve vrije licenties zijn compatibel met elkaar, wat betekent dat code onder de ene licentie kan worden gecombineerd met code onder de andere, en het resultaat kan worden gedistribueerd/verspreid onder beide licenties zonder de voorwaarden (without violating the terms) van de andere te schenden. Sommigen van hen zijn ook compatibel met sommige van de copyleft licenties, wat betekent dat een werk dat bestaat uit code onder de permissieve licentie en code onder de copyleft licentie kan worden gedistribueerd als een gecombineerd werk onder de copyleft licentie (aangezien dat de licentie is die meer voorwaarden/conditions stelt), waarbij de originele code in elk geval onder de originele licentie blijft. Deze compatibiliteitsproblemen doen zich doorgaans voor tussen een bepaalde permissieve licentie en de GNU General Public License[98]. Dit onderwerp wordt in meer detail besproken in de sectie genaamd “De GPL en licentiecompatibiliteit”/“The GPL and License Compatibility”.

handhaving (enforcement) van creditering
Sommige vrije licenties bepalen dat elk gebruik van de gedekte (covered) code vergezeld gaat (door een bericht) van een kennisgeving (a notice), waarvan de plaatsing (placement) en weergave (display) gewoonlijk wordt gespecificeerd, waarin de auteurs (authors) of houders van copyright (copyright holders) van de code worden vermeld. Deze licenties zijn vaak nog steeds propriëtair-compatibel: ze vereisen niet noodzakelijk dat het afgeleide werk (derivative work) vrij is, maar alleen dat krediet wordt gegeven aan de vrije code.

bescherming (protection) van handelsmerk (trademark)
Een variant van kredietuitoefening (credit enforcement). Handelsmerkbeschermende licenties (Trademark-protecting licenses) specificeren dat de naam van de originele software (of de auteursrechthouders / it's copyright holders, of hun instelling / their institution, enz.) niet mag worden gebruikt om afgeleide werken (derivative works) te identificeren, althans niet zonder voorafgaande (prior) schriftelijke (written) toestemming (permission). Deze beperking (this restriction) kan puur worden geïmplementeerd via merkenrecht (trademark law) sowieso, al dan niet ook bepaald door de auteursrecht/copyright licentie, dus dergelijke clausules kunnen enigszins juridisch overbodig zijn — in feite, vergroten ze een merkinbreuk/trademark infringement ook tot een auteursrechtinbreuk (copyright infringement as well).

Hoewel krediethandhaving (credit enforcement) erop staat dat een bepaalde naam wordt gebruikt, en handelsmerk bescherming (trademark protection) erop staat dat deze niet wordt gebruikt, zijn het beide uitingen van hetzelfde concept: dat de reputatie van de originele code behouden blijft, en niet wordt aangetast (tarnished) door associatie.

patent snapback
Bepaalde licenties (bijv., de GNU General Public License versie 3, de Apache licentie versie 2, de Mozilla Public License 2.0, en enkele andere) bevatten taal (contain language) die is ontworpen (designed) om te voorkomen (to prevent) dat mensen octrooirecht gebruiken (from using patent law) om de rechten weg te nemen (to take away the rights) die zijn verleend (granted) onder het auteursrecht (under copyright law) door de licenties. Ze eisen (require) dat contribuanten naast hun bijdrage, ook patentlicenties verlenen, die betrekking hebben op alle patenten die door de contribuant in licentie kunnen worden gegeven en die door hun bijdrage (of door de opname van hun bijdrage in het werk als geheel) zouden worden geschonden. Daarna gaan ze verder: als iemand die software onder de licentie gebruikt, een octrooigeschil start (initiates patent litigation) tegen (against) een andere partij (party), en beweert (claiming) dat het gedekte werk/covered work inbreuk maakt (infringes), verliest de initiatiefnemer automatisch alle octrooibeurzen (patent grants) die anders waren bepaald door de licentie voor dat werk, en in het geval van de GPL-3.0 verliezen ze hun recht om te distribueren volledig onder de licentie.

De meeste van deze bepalingen sluiten elkaar niet uit, en sommige licenties omvatten er meerdere. De rode draad is dat ze eisen stellen aan de ontvanger in ruil voor het recht van de ontvanger (in exchange for the recipient's right) om de code te gebruiken en/of te herdistribueren.


[98] Or its variant, the GNU Affero GPL (see the section called “The GNU Affero GPL: A Version of the GNU GPL for Server-Side Code”).

Terug


Verder

Hoofdstuk 9. Juridische Zaken: Licenties, Auteursrechten, Trademarks en Patenten

Producing Open Source Software

De GPL en Licentie Compatibiliteit


Dit is een nieuwe webpagina

bron https://producingoss.com/en/license-aspects.html


 

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 Hoofdstuk 9. Juridische Zaken: Licenties, Auteursrechten (Copyrights), Trademarks (Handelsmerken) en Patenten

 
Map
Info