`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

2021/01/20 · Bijgewerkt door Priscilla F. Harmanus 🇳🇱

Hoofdstuk 9. Juridische Zaken: Licenties, Auteursrechten (Copyrights), Trademarks (Handelsmerken) en Patenten

Open Source Software Produceren ✏️ WIKI

Alle hyperlinks die naar een andere website leiden, hebben deze mooie groene kleur: voorbeeld link

/producingoss/

Terminology » Aspects of Licenses » The GPL and License Compatibility » Choosing a License » The GNU General Public License » The "or any later version" Option: Future-Proofing the GPL » The GNU Affero GPL: A Version of the GNU GPL for Server-Side Code » The Copyright Holder Is Special, Even In Copyleft Licenses » Is the GPL Free or Not Free? » Contributor Agreements » Doing Nothing » Contributor License Agreements » Developer Certificates of Origin (DCO): A Simpler Style of CLA » Proprietary Relicensing » Problems with Proprietary Relicensing » Trademarks » Case study: Mozilla Firefox, the Debian Project, and Iceweasel » Case study: The GNOME Logo and the Fish Pedicure Shop » Patents » Further Resources

Deze webpagina is vertaald vanuit het Engels (bron producingoss.com) naar het Nederlands door Priscilla Harmanus


Juridische kwesties (Legal questions) hebben in vrije software projecten de afgelopen tien jaar een wat prominentere rol gekregen. Het is nog steeds zo dat de belangrijkste dingen van uw project de kwaliteit van de code zijn, de functies (features), en de gezondheid (health) van zijn ontwikkelingsgemeenschap (development community). Hoewel, alle open source licenties dezelfde basisgaranties van vrijheid delen, zijn hun voorwaarden (their terms) niet in alle details exact hetzelfde. De specifieke licentie die uw project gebruikt, kan van invloed zijn op welke entiteiten beslissen om eraan deel te nemen en hoe. U hebt daarom een basiskennis nodig van vrije software licentiëring, zowel om ervoor te zorgen dat de licentie van het project compatibel is met de doelstellingen, als om licentiebeslissingen (licensing decisions) met anderen te kunnen bespreken.

Houd er rekening mee dat ik geen advocaat ben (I am not a lawyer), en dat niets in dit artikel mag worden opgevat als formeel juridisch advies (legal advice). Daarvoor, moet u een advocaat inhuren (hiring a lawyer) of er een worden.[96]


Terminologie

Bij elke discussie over open source licenties of open source licentiëring, is het eerste dat duidelijk wordt dat er veel verschillende woorden voor hetzelfde zijn: free software, open source, FOSS, F/OSS en FLOSS. Laten we beginnen met die uit te zoeken, samen met een paar andere termen.


free software

Software die vrij kan worden gedeeld en gewijzigd, ook in de vorm van broncode (source code). De term werd voor het eerst bedacht door Richard Stallman, die het codificeerde in de GNU General Public License (GPL), en die de Free Software Foundation (https://www.fsf.org/) oprichtte om het concept te promoten.

Hoewel "vrije software/free software" dezelfde set software omvat als "open source", geeft de FSF onder andere de voorkeur aan de eerste term omdat het de nadruk legt op het idee van vrijheid (free as in freedom), en het concept van vrij (freely) herdistribueerbare software als primair een sociale beweging/social movement in plaats van een technische. De FSF erkent dat de term dubbelzinnig is — het zou "gratis/free" kunnen betekenen zoals in "nulkosten/zero-cost", in plaats van "vrij/free" zoals in "vrijheid/freedom" — maar is van mening dat het nog steeds de beste term is, alles bij elkaar genomen, en dat de andere mogelijkheden in het Engels hebben hun eigen onduidelijkheden. (In dit boek wordt "vrij/free" gebruikt in de zin van "vrijheid/freedom", niet in de zin van "kosteloos/zero-cost".)


open source software

Vrije software onder een andere naam. De andere naam wordt echter soms gebruikt om een filosofisch verschil aan te duiden. In feite, is de term "open source" bedacht door de groep die het Open Source Initiative (https://www.opensource.org/) heeft opgericht als een bewust alternatief voor "vrije software". Hun doel was destijds grotendeels om dergelijke software een smakelijkere keuze te maken voor bedrijven (corporations), door het te presenteren als een ontwikkelingsmethodologie (a development methodology) in plaats van als een politieke beweging (political movement).[97]

Hoewel elke licentie die vrij is ook open source is, en omgekeerd (met een paar kleine uitzonderingen die geen praktische gevolgen hebben), hebben mensen de neiging om één term te kiezen en eraan vast te houden. Over het algemeen, hebben degenen die de voorkeur geven aan "vrije software" meer kans om een filosofische of morele houding aan te nemen over de kwestie, terwijl degenen die de voorkeur geven aan "open source" het ofwel niet als een kwestie van vrijheid beschouwen, of niet geïnteresseerd zijn in reclame (advertising) voor het feit dat ze dat wel doen. Zie de sectie genaamd “"Free" Versus "Open Source"” voor een meer gedetailleerde geschiedenis van dit terminologische schisma.

De Free Software Foundation heeft een uitstekende — volkomen niet-objectieve, maar genuanceerde en redelijk eerlijke — uitleg van de twee termen, op https://www.fsf.org/licensing/essays/free-software-for-freedom.html. De visie van het Open Source Initiative is (of was in 2002) verspreid over twee pagina's: https://web.archive.org/web/20021204155022/http://www.opensource.org/advocacy/case_for_hackers.php#marketing en https://web.archive.org/web/20021204155022/http://www.opensource.org/advocacy/free-notfree.php [sic].


FOSS, F/OSS, FLOSS

Waar er twee zijn van iets, zullen er binnenkort drie zijn, en dat is precies wat er gebeurt met termen voor vrije software. Veel mensen zijn begonnen met het gebruik van "FOSS" (of, zeldzamer, "F/OSS"), wat staat voor "Free / Open Source Software". Een andere variant die in een stroomversnelling (momentum) komt, is "FLOSS", wat staat voor "Free / Libre Open Source Software" (libre is bekend uit veel Romaanse talen en lijdt niet aan de dubbelzinnigheden van "free/gratis"; zie https://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS voor meer).

Al deze termen betekenen hetzelfde: software die kan worden aangepast (modified) en herverdeeld (redistributed) door iedereen, soms — maar niet altijd — met de vereiste (requirements) dat afgeleide werken (derivative works) vrijelijk (freely) kunnen worden herverdeeld (redistributable) onder dezelfde voorwaarden (same terms).


DFSG-compliant

Compliant with the Debian Free Software Guidelines - Voldoet aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software (https://www.debian.org/social_contract#guidelines). Dit is een veelgebruikte test om te zien of een gegeven licentie echt open source is (vrij/free, libre, etc.). De missie van het Debian Project (Debian Project's mission) is om een ​​volledig vrij besturingssysteem (OS) te behouden, zodat iemand die het installeert er nooit aan hoeft te twijfelen dat zij het recht heeft om een ​​deel of het hele systeem te wijzigen en opnieuw te verspreiden. De Debian Free Software Guidelines zijn de vereisten (requirements) waaraan de licentie van een softwarepakket (the software package's license) moet voldoen om opgenomen te worden in Debian. Omdat het Debian Project veel tijd heeft besteed aan het nadenken over hoe hoe je zo'n dergelijke test construeert, zijn de richtlijnen die ze bedachten zeer robuust gebleken (zie https://en.wikipedia.org/wiki/DFSG), en voor zover ik weet, is er geen serieus bezwaar tegen gemaakt, noch door de Free Software Foundation, noch door het Open Source Initiative. Als u weet dat een bepaalde licentie DFSG-compatibel is (that a given license is DFSG-compliant), weet u dat deze alle belangrijke vrijheden garandeert (zoals vorkbaarheid/forkability/afsplitsing, zelfs tegen de wensen van de oorspronkelijke auteur in) die nodig zijn om de dynamiek van een open source project te ondersteunen. Sinds 2004, houdt het Debian Project een lijst bij van bekende DFSG-compatibele licenties op https://wiki.debian.org/DFSGLicenses. Alle licenties die in dit hoofdstuk worden besproken, zijn DFSG-compatibel.


OSI-approved

Goedgekeurd (Approved) door het Open Source Initiative. Dit is een andere veelgebruikte test om te zien of een vergunning alle noodzakelijke vrijheden toelaat. De OSI definitie van open source software is gebaseerd op de Debian Free Software Guidelines, en elke licentie die aan de ene definitie voldoet, voldoet bijna altijd aan de andere. Er zijn een paar uitzonderingen (few exceptions) geweest in de loop der jaren, maar het betrof alleen niche licenties en die zijn hier niet relevant. De OSI houdt een lijst bij van alle licenties die het ooit heeft goedgekeurd, op https://www.opensource.org/licenses/, zodat "OSI-approved/OSI-goedgekeurd" een ondubbelzinnige status is: een licentie staat wel of niet op de lijst.

De Free Software Foundation houdt ook een lijst met licenties bij op https://www.fsf.org/licensing/licenses/license-list.html. De FSF categoriseert licenties niet alleen op basis van of ze vrij zijn, maar ook of ze compatibel zijn met de GNU General Public License. GPL compatibiliteit is een belangrijk onderwerp, en wordt behandeld in de sectie genaamd “De GPL en Licentie Compatibiliteit/The GPL and License Compatibility”.


proprietary, closed-source

Het tegenovergestelde van "vrij" of "open source." Het betekent software die wordt gedistribueerd onder traditionele,  licentievoorwaarden op basis van royalty's (royalty-based licensing terms), waarbij gebruikers (users) betalen per kopie/exemplaar, of onder enige andere voorwaarden (terms) die voldoende restrictief zijn om te voorkomen (to prevent) dat open source dynamieken werkt (from operating). Zelfs software die gratis wordt verspreid, kan nog steeds eigendom (proprietary) zijn, als de licentie vrije herdistributie en wijziging (modification) niet toestaat.

Over het algemeen zijn "propriëtair" en "closed-source/gesloten bron" synoniemen. Echter, "closed-source" houdt bovendien in dat de broncode (source code) niet eens kan worden gezien. Aangezien de broncode (source code) niet kan worden gezien met de meeste propriëtaire software, is dit normaal gesproken een onderscheid (a distinction) zonder verschil (without a difference). Af en toe geeft (releases) iemand echter propriëtaire software uit onder een licentie waarmee anderen de broncode (source code) kunnen bekijken. Verwarrend genoeg, noemen ze dit soms "open source" of "bijna open source," enz., Maar dat is misleidend. De zichtbaarheid van de broncode (source code) is niet het probleem/issue; de belangrijke vraag is wat je ermee mag doen: als je niet kunt kopiëren, wijzigen (modify) en herdistribueren, dan is het geen open source. Het verschil tussen propriëtair en closed-source is dus meestal niet relevant; over het algemeen kunnen de twee als synoniemen worden behandeld.


Soms wordt commercial gebruikt als synoniem voor "propriëtair," maar dit is onzorgvuldigheid: de twee zijn niet hetzelfde. Vrije software is altijd commerciële software. Vrije software mag immers verkocht worden, zolang de kopers niet beperkt worden om zelf kopieën weg te geven. Het kan ook op andere manieren worden gecommercialiseerd, bijvoorbeeld door verkoop van  ondersteuning (support), diensten (services), en certificering. Er zijn tegenwoordig miljardenbedrijven (billion-dollar companies) die op vrije software zijn gebouwd, dus het is duidelijk niet inherent anti-commercieel noch anti-zakelijk. Het is slechts anti-eigendomsrechtelijk (anti-proprietary) beschermd, of als u de voorkeur geeft aan anti-monopolie, en dit is de belangrijkste manier waarop het verschilt van licentiemodellen per kopie (from per-copy license models).


public domain

Geen copyrighthouder hebben, wat betekent dat er niemand het recht heeft om het kopiëren te beperken van het werk. In het publieke domein zijn is niet hetzelfde als geen auteur hebben. Alles heeft een auteur, en zelfs als de auteur van het werk, of auteurs van een werk ervoor kiezen het in het publieke domein te plaatsen, verandert dat niets aan het feit dat ze het hebben geschreven.

Wanneer een werk zich in het publieke domein bevindt, kan materiaal ervan worden opgenomen (incorporated) in een auteursrechtelijk beschermd werk (into a copyrighted work), en de afgeleide (the derivative) valt dus onder hetzelfde algemene auteursrecht (the same overall copyright) als het originele auteursrechtelijk beschermde werk (the original copyrighted work). Maar, dit heeft geen invloed op de beschikbaarheid van het oorspronkelijke werk in het publieke domein. Iets vrijgeven in het publieke domein is dus technisch gezien een manier om het "vrij" te maken, volgens de richtlijnen van de meeste vrije software certificering's organisaties (free software certifying organizations) (zie https://opensource.org/faq#public-domain voor meer informatie). Echter, er zijn meestal goede redenen om een licentie te gebruiken in plaats van alleen vrij te geven aan het publieke domein: zelfs met vrije software,  kunnen bepaalde voorwaarden (certain terms and conditions) nuttig zijn, niet alleen voor de houder van het auteursrecht (the copyright holder), maar zowel ook voor de ontvangers (recipients), zoals in de volgende paragraaf (next section) wordt aangegeven.


copyleft

Een licentie die niet alleen de vrijheden verleent die hier worden besproken, maar die bovendien vereist dat die vrijheden van toepassing zijn op alle afgeleide werken (any derivative works).

Het canonieke voorbeeld van een copyleft licentie is nog steeds de GNU General Public License, die bepaalt dat voor elk  afgeleide werken (any derivative works) ook een licentie moet worden verleend onder de GPL; zie de sectie genaamd “De GPL en licentiecompatibiliteit/The GPL and License Compatibility” voor meer informatie.


non-copyleft or permissive

Een licentie die de vrijheden verleent die hier worden besproken, maar die geen clausule bevat die vereist dat ze zowel ook van toepassing zijn op afgeleide werken (derivative works).

Twee vroege en wel-bekende voorbeelden van permissieve licenties zijn de BSD en MIT licenties, maar de recentere Apache Software License versie 2 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) is ook erg populair — in toenemende mate — en enigszins beter aangepast aan het juridische landschap (legal landscape) van moderne open source softwareontwikkeling (software development).


"Free Software" and "Open Source" Are the Same Licenses

Occasionally people will make the mistake of thinking that copyleft licenses (like the GPL) comprise "free software", while the permissive licenses comprise "open source". This is wrong, but it comes up just often enough to be worth mentioning here. Both free software and open source include both the copyleft and non-copyleft licenses — this is something that all the license-certifying organizations, including the FSF, the OSI, and the Debian Project, have always agreed on. If you see someone, particularly a journalist, making this mistake, please politely correct them, perhaps by pointing them to this note ( http://producingoss.com/en/terminology.html#free-open-same). The last thing we need is yet more terminological confusion in the free and open source software movement.

[96] For a deeper understanding of how copyright law relates to free software, see https://softwarefreedom.org/resources/2012/ManagingCopyrightInformation.html, published by the Software Freedom Law Center.

[97] Disclaimer: Years after these events, Karl Fogel served as a member of the Board of Directors of the Open Source Initiative for three years, from 2011-2014. The ideological gap between the OSI and the FSF is much smaller these days than it was when the OSI was founded, in my opinion, and lately the two organizations have increasingly found common ground on which to cooperate. I remain a happy member of both, and urge you to join them too: https://opensource.org/join and https://fsf.org/join.

[97] Disclaimer: Jaren na deze gebeurtenissen, was Karl Fogel drie jaar lid van (the Board of Directors) de Raad van Bestuur van het Open Source Initiative, van 2011-2014. De ideologische kloof (gap) tussen de OSI en de FSF is tegenwoordig veel kleiner dan toen de OSI werd opgericht, en de laatste tijd hebben de twee organisaties in toenemende mate een gemeenschappelijke basis gevonden om samen te werken. Ik blijf een gelukkig lid van beide en verzoek u dringend om ook met hen mee te doen: https://opensource.org/join en https://fsf.org/join.

[96] Voor een beter begrip van de relatie tussen copyright law (auteursrechten) en vrije software, zie https://softwarefreedom.org/resources/2012/ManagingCopyrightInformation.html, gepubliceerd door de Software Freedom Law Center.


Terug


Verder

Forks

Producing Open Source Software

Aspecten van Licenties
Dit is een nieuwe webpagina

Bijgewerkt door — Priscilla F. Harmanus


Home » Digitale overheid » Actueel » Onderwerpen » Bijdrage » Contact

 
Map
Info